Науковий гурток

Науковий гурток є спланованим у процесі навчання підготовки бакалаврів та магістрантів спеціальності 023 “Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво та реставрації”.  В меті і завданнях наукового гуртка чітко окреслено: залучення особливо обдарованих студентів до науково-дослідницької роботи; поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів; набуття навичок науково-дослідницької та практичної роботи. Наукове коло зацікавлень становить сучасний етап розвитку мистецтва, безпосередніми учасниками якого є студенти нашої кафедри, адже мають можливість спостерігати за розвитком творчості митців образотворчого і декоративного мистецтва, спілкуватись з багатьма відомими особистостями, приймати участь у виставках, симпозіумах, конкурсах тощо. Студенти є тими молодими дослідниками, що отримують по завершенню наукового гуртка компетенції: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання по дослідженню маловивчених або взагалі не опрацьованих явищ мистецтва; здатність документувати, атрибутувати, аналізувати, давати мистецтвознавчу оцінку творам мистецтва Прикарпаття; здатність розвивати абстрактне мислення, аналіз та синтез окресленого кола питань у дослідженнях, які потребують історичного, культурологічного, мистецтвознавчого і навіть філософського розгляду; здатність застосувати отриманні теоретичні знання у власну творчу практику, розвиваючи концептуальні підходи до творення та візуалізації ідеї-задуму в предметно-просторові об’єкти; здатність використовувати навики інформаційних і комунікаційних технологій, що сприяють в полегшенні науково-дослідницької роботи, зокрема пошуку інформації завдяки інтернет-ресурсам; здатність до проведення пошуку інформації з різних джерел, що дає можливість розшири діапазон пізнання досліджуваних явищ у контексті всестороннього розгляду; здатність генерувати нові ідеї, припущення, висувати авторські гіпотези в процесі дослідження і таким чином виводити наукові факти з певної проблематики; здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки; здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку в галузі наукової діяльності.

До участі в науковому гуртку запрошуються усі бажаючі студенти, які виявляють здібності у сфері науково-дослідницької роботи. Визначається коло питань предметної області, що включають об’єкт та предмет дослідження пов’язані із сучасним станом розвитку мистецтва Прикарпаття. Учасники наукового гуртка отримують певні завдання (тема наукового дослідження розприділяється за окремими частинами між студентами), опрацьовують їх згідно встановленого графіку звітів і таким чином вчаться виконувати свою частину роботи в команді. На кожний навчальний рік виноситься декілька тем для опрацювань майбутніми фахівцями галузі, які пропонуються керівниками гуртка і викладачами кафедри. Консультативну роботу зі студентами веде керівник гуртка – канд. мист., доцент Попенюк Юлія Анатоліївна. Вона здійснює моніторинг виконання поставлених завдань, сприяють у визначенні напрямів пошукового збору інформації, підготовки матеріалів до виступів на засіданнях наукового гуртка та студентських конференціях подальшого друку у збірниках студентських статей.

Уся робота наукового гуртка здійснюється у вільний від пар час і опрацьовується студентом добровільно. На засіданнях проводиться звіт виконаної роботи, вносяться рекомендації щодо подальших наукових досліджень, визначається стан розробки на етапі. Протягом навчального року обрана студентом тема дослідження проходить апробацію, а на прикінцевій стадії отримані результати представляються для обговорення на засіданні кафедри. Така практика готує студента до самостійної наукової діяльності і в подальшому може бути продовжена у процесі підготовки магістерського та дисертаційного досліджень.

       

Графік засідань наукового гуртка на 2023-2024 н.р.

Графік засідань наукового гуртка на 2022-2023 н.р.

Графік засідань наукового гуртка на 2021-2022 н.р.

Графік засідань наукового гуртка

Теми  наукового  гуртка